Kvalitetssäkring

Hameco kvalitetssäkringssystem stimulerar anställda, kunder och leverantörer till ett ökat miljömedvetande.

Systematisk kvalitets- och miljöarbete

HAMECO utvecklar  genom ständiga förbättringar sitt kvalitets- och 
miljöarbete. Vi följar aktuella lagar och bestämmelser med fokus på att bevara naturens resurser genom att använda miljövänliga 
material och hushålla med energi och vatten samt minska spill 
och avfall.


Vårt kvalitetssystem säkerställer full dokumentation och spårbarhet i alla processer, material och leveranser.


Balanserat HMS ger en bättre lönsamhet och Hameco säkerställer att samtliga involverade håller rätt fokus under hela processen.